Polityka senioralna jest, naszym zdaniem, kluczowa.

Jako Instytut Humanites powtarzamy od lat, że jednym z niezbędnych kluczy do pomyślnej przyszłości społeczeństwa jest międzypokoleniowa wymiana doświadczeń.

Podkreślamy rolę relacji z najbliższymi, nagradzamy firmy, które wspierają swoich pracowników w opiece nad seniorami i ostrzegamy – jesteśmy coraz starszą populacją. Polityka senioralna jest, naszym zdaniem, kluczowa. Dlatego z radością powitaliśmy pomysł minister za nią odpowiedzialnej, aby wprowadzić w Polsce instytucję bonu senioralnego.

 

Zdając sobie sprawę, jak kluczowym dla przyszłości nas wszystkich jest zwrot w stronę międzypokoleniowości, powołaliśmy w Instytucie Humanites ruch Dwie Godziny dla Rodziny | dla Człowieka. Jednym z naszych celów było przywrócenie równowagi na rynku pracy – zwrócenie uwagi biznesu na fakt, że troska o dobre relacje nie tylko pomiędzy pracownikami, ale także o te w ich życiu prywatnym, jest w jego najlepszym interesie.

Program będącej kluczowym elementem ruchu akcji #2h4family zawsze nastawiony był na międzypokoleniową wymianę. Kładliśmy i wciąż kładziemy nacisk na to, że relacje z ważnymi seniorami – naszymi babciami, pradziadkami, ale też daleką ciotką czy sąsiadką z piętra niżej – są kluczowe dla naszego siedzącego na bombie demograficznej społeczeństwa. Cieszy nas niezwykle pierwsza jaskółka, która głosi, że nasze postulaty mogą zostać przekute na rozwiązania systemowe.

Czym jest bon senioralny? Komu będzie Przysługiwał?

Bon senioralny ma przysługiwać osobom starszym, które częściowo lub całkowicie utraciły samodzielność i wymagają wsparcia. Z założenia ma on odciążyć opiekunki seniorów (w Polsce to najczęściej córki) w pokryciu przynajmniej części kosztów takiej opieki.

Pamiętajmy, że wspomniane koszty to nie tyle zakup leków czy środków higieny, ale niewidzialna, nieodpłatna, często całodobowa praca. Pomysł bonu senioralnego uwzględnia tę kwestię, gdyż zakłada, że będzie możliwe pokrycie za jego pomocą kosztów usług asystenta. Dzięki temu dotychczasowe opiekunki seniorów będą mogły wrócić na rynek pracy.

Komu będzie przysługiwał? Jak dotąd mowa jest o kryterium wieku, bez konieczności posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Bon senioralny ma przysługiwać osobom w wieku 75+. O jego przyznaniu oraz wysokości zadecydują pracownicy ośrodków pomocy społecznej, ale maksymalna kwota to 50 proc. wynagrodzenia minimalnego (czyli np. w lutym 2024 bon miałby wartość 2121 zł brutto).

 

Organizatorem międzypokoleniowej akcji „2h4family 2h4human” na rzecz zbliżania ludzi jest Instytut Humanites – Człowiek i Technologia , który od 2010 roku działa na rzecz zrównoważonego rozwoju kapitału społecznego. Misją Instytutu Humanites jest świadomy, szczęśliwy, otwarty poznawczo, proaktywny i wrażliwy społecznie człowiek.